Lịch thi học kỳ 2 (2017-2018) cập nhật ngày 18/06/2018

 Theo kế hoạch chung của nhà Trường, thời gian thi học kỳ 2 (2017-2018) từ ngày 18/06/2018 đến ngày 15/07/2018.

  More...

  Thời khóa biểu HK1 (2017-2018) cập nhật ngày 21/09

  More...

 

  More...
School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia