Nghiên cứu khoa học

  Nghiên cứu khoa học

  Sinh viên năm thứ 3 trở đi của Chương trình Tiên Tiến ngành Thú Y có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình. Sinh viên có thể trực tiếp liên hệ giáo viên hướng dẫn và nộp đề cương nghiên cứu ( xem mẫu đề cương nghiên cứu)trước cuối tháng 5.

  :5383
  04-04-2013
  29-07-2015


  Nghiên cứu khoa học

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia