Cơ cấu

  Danh sách giảng viên nước ngoài tham gia chương trình

  STT

  Giảng viên

  Trường

  1

  Prof. Jonathan Hill

  University of Queensland

  2

  Dr. Glen Coleman

  University of Queensland

  3

  Prof. Paul Mills

  University of Queensland

  4

  Dr Helle Bielefeldt-Ohmann

  University of Queensland

  5

  Dr. Ristan Greer

  University of Queensland

  6

  Dr Jennifer Seddon

  University of Queensland

  7

  Dr. Gry Boe-Hansen

  University of Queensland

  8

  Mr. Kit Parke

  University of Queensland

  9

  Prof. Joanne Meers

  University of Queensland

  10

  Prof. Malcolm Jones

  University of Queensland

  11

  Dr. John Wright

  University of Queensland

  12

  Dr. Karen Harper

  University of Queensland

  13

  Prof. Chiara Palmieri

  University of Queensland

  14

  Dr. Carolyn Cluderay

  University of Queensland

  15

  Mr. Philip Chamberlain

  University of Queensland

  16

  Dr. Helen Keates

  University of Queensland

  17

  Dr. Claire Underwood

  University of Queensland

  18

  Dr. Shaniko Shini

  University of Queensland

  19

  Prof. Jean-Pierre Genevois

  University of Lyon

  20

  Prof. Luc Chabanne

  University of Lyon

  21

  Dr. Vanessa Louzier

  University of Lyon

  22

  Dr. Thierry Duronfosse

  University of Lyon

  23

  Dr. Judy Seton

  University of Lyon

  24

  Prof. Angeli Kodjo

  University of Lyon

  Số lần xem trang: :9142
  Nhập ngày: 09-04-2013
  Điều chỉnh lần cuối:


  In trang này

  Lên đầu trang

  Cơ cấu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia