Mức học phí các lớp CTTT (2018-2019)

  Đối với học phí học lại, học phí cho 1 tín chỉ là 980.000 đ (chín trăm tám mươi ngàn đồng).

  Ví dụ môn học lại có 5 tín chỉ --> học phí học lại phải đóng = 5x980.000 = 4.900.000 đ 

  Page count : :1849
  Created : 04-08-2017
  Last modify :21-08-2019


  Print this page

  Go top

  Conctact form

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia