Thời khóa biểu

  Thời khóa biểu HK1 DH14TT

  Month

  Week

  Time

  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  09

   10-16

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   17-23

  AM

   

   

   

   

  CT304
  VETS4011-2
  A/Prof. N.T.Toàn

  PM

   

   

   

   

   

   24-30

  AM

   

   

   

   

  CT304
  VETS4011-2

  PM

   

   

   

   

   

  10

   01-07

  AM

   

   

   

   

  CT304
  VETS4011-2

  PM

  CT304
  VETS4021
  A/Prof.. V.T.T. An

   

   

   

   

   08-14

  AM

   

   

   

   

  CT304
  VETS4011-2

  PM

  CT304
  VETS4021
  A/Prof.. V.T.T. An

   

   

   

   

   15-21

  AM

   

   

   

  CT304
  VETS4021
  A/Prof. N.N.Hai

   

  PM

  CT304
  VETS4021
  A/Prof.. V.T.T. An

   

   

   

   

   22-29

  AM

   

   

   

  CT304
  VETS4021
  A/Prof. N.N.Hai

   

  PM

   

   

   

   

   

   29-04

  AM

   

   

   

  CT304
  VETS4021
  A/Prof. N.N.Hai

   

  PM

   

   

   

   

   

  11

   05-11

  AM

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  PM

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

   12-18

  AM

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

   

  CT304
  VETS4021
  A/Prof. N.N.Hai

   

  PM

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

  CT304
  VETS4010-2
  Prof. Eric Viguier

   

   

   

   19-25

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   26-02

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

  12

   03-09

  AM

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  PM

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

   10-16

  AM

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  PM

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

  CT304
  VETS4011
  Dr. Nancy Philips

   17-23

  AM

  CT304
  BIOL3000
  Dr. Tuan Bendixsen

  CT304
  BIOL3000
  Dr. Tuan Bendixsen

  CT304
  BIOL3000
  Dr. Tuan Bendixsen

  CT304
  BIOL3000
  Dr. Tuan Bendixsen

  CT304
  BIOL3000
  Dr. Tuan Bendixsen

  PM

  CT304
  BIOL3000
  Dr. Tuan Bendixsen

  CT304
  BIOL3000
  Dr. Tuan Bendixsen

  CT304
  BIOL3000
  Dr. Tuan Bendixsen

  CT304
  BIOL3000
  Dr. Tuan Bendixsen

  CT304
  BIOL3000
  Dr. Tuan Bendixsen

   24-30

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

  01

   31-06

  AM

   

  New Year

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   07-13

  AM

   

   

  Exam
  BIOL3000

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   14-20

  AM

   

   

  Exam
  VETS4021

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   21-27

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

  Exam
  VETS4010-2

   

   

  Exam
  VETS4011-2

   28-03

  AM

   

  PM

   

   

  Số lần xem trang: :8463
  Nhập ngày: 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2018


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia