Thời khóa biểu

  Thời khóa biểu HK1 DH15TT

   

  Month

  Week

  Time

  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  09

   10-16

  AM

   

   

   

   

   

  PM

  CT303
  VETS3011-2
  A/Prof. V.T.T.An

   

   

   

   

   17-23

  AM

   

   

   

   

   

  PM

  CT303
  VETS3011-2
  A/Prof. V.T.T.An

   

   

  CT305
  MGTS1960
  Dr. N.T.Y.Tho

   

   24-30

  AM

   

   

   

   

   

  PM

  CT303
  VETS3011-2
  A/Prof. V.T.T.An

   

   

  CT305
  MGTS1960
  Dr. N.T.Y.Tho

   

  10

   01-07

  AM

   

   

  CT305
  VETS2008
  A/Prof. V.T.Dai

  CT305
  VETS3010-2
  A/Prof. H.T.K.Hoa

   

  PM

   

   

  CT303
  VETS3011-2
  A/Prof. V.T.T.An

   

  CT303
  MGTS1960
  Dr. N.T.Y.Tho

   

   08-14

  AM

   

   

  CT305
  VETS2008
  A/Prof. V.T.Dai

  CT305
  VETS3010-2
  A/Prof. H.T.K.Hoa

   

  PM

   

   

   CT303

  VETS3011-2
  A/Prof. V.T.T.An

  CT303
  MGTS1960
  Dr. N.T.Y.Tho

   

   15-21

  AM

   

   

  CT305
  VETS2008
  A/Prof. V.T.Dai

  CT305
  VETS3010-2
  A/Prof. H.T.K.Hoa

   

  PM

   

   

   CT303

  VETS3011-2
  A/Prof. V.T.T.An

   

  CT303
  MGTS1960
  Dr. B.V.Dong

   22-29

  AM

   

   

  CT305
  VETS2008
  A/Prof. V.T.Dai

  CT305
  VETS3010-2
  A/Prof. H.T.K.Hoa

   

  PM

   

   

   

   

  CT303
  MGTS1960
  Dr. B.V.Dong

   29-04

  AM

   

   

  CT305
  VETS2008
  A/Prof. V.T.Dai

  CT305
  VETS3010-2
  A/Prof. H.T.K.Hoa

   

  PM

   

   

   

   

  CT303
  MGTS1960
  Dr. B.V.Dong

  11

   05-11

  AM

   

   

  CT305
  VETS3011-2
  A/Prof. V.T.Dai

  CT305
  VETS3010-2
  A/Prof. H.T.K.Hoa

  CT303
  VETS3011-2
  Mr. N.V.Nha

  PM

   

   

   

   

  CT303
  MGTS1960
  Dr. B.V.Dong

   12-18

  AM

   

   

  CT305
  VETS3011-2
  A/Prof. V.T.Dai

  CT305
  VETS3010-2
  A/Prof. H.T.K.Hoa

  CT303
  VETS3011-2
  Mr. N.V.Nha

  PM

   

   

   

   

   

   19-25

  AM

   

   

  CT305
  VETS3011-2
  A/Prof. V.T.Dai

   

  CT303
  VETS3011-2
  Mr. N.V.Nha

  PM

  CT303
  VETS3010-2
  A/Prof. V.T.T. An

   

   

   

   

   26-02

  AM

   

   

   

   

  CT303
  VETS3011-2
  Mr. N.V.Nha

  PM

  CT303
  VETS3010-2
  A/Prof. V.T.T. An

   

   

   

   

  12

   03-09

  AM

   

   

   

   

   

  PM

  CT303
  VETS3010-2
  A/Prof. V.T.T. An

   

   

  CT305
  VETS3010-2
  A/Prof. L.T.Hien

   

   10-16

  AM

   

   

   

   

   

  PM

  CT303
  VETS3010-2
  A/Prof. V.T.T. An

   

   

   

   

   17-23

  AM

  Practice
  VETS3010-2
  A/Prof. H.T.K.Hoa

  PM

   24-30

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

  01

   31-06

  AM

   

  New Year

   

   

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

  PM

   

   

   

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

   07-13

  AM

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

  PM

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

  CT303
  VETS3011-2
  Prof. Pauls

   14-20

  AM

  Exam
  VETS3011-2

   

   

  Exam
  VETS3011-2

   

  PM

   

   

   

   

   

   21-27

  AM

  Exam
  VETS3010-2

   

   

  Exam
  VETS3010-2

   

  PM

   

   

   

   

   

   28-03

  AM

   

  PM

   

   

  Số lần xem trang: :8464
  Nhập ngày: 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối: 21-08-2019


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia