Thời khóa biểu

  Thời khóa biểu HK1 (DH18TT)

   

  Month

  Week

  Time

  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  09

   10-16

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   17-23

  AM

  CT303
  VET1
  A/Prof. C.M.Tung

  TTNN

  TTNN

  TTNN

  Nhà thi đấu
  Thể dục 1
  Mr. B.M.Tâm

  PM

   

  TTNN

  TTNN

   

  TTNN

   24-30

  AM

  CT303
  VET1
  A/Prof. C.M.Tung

  TTNN

  TTNN

  TTNN

  Nhà thi đấu
  Thể dục 1
  Mr. B.M.Tâm

  PM

   

  TTNN

  TTNN

   

  TTNN

  10

   01-07

  AM

  CT303
  VET1
  A/Prof. C.M.Tung

  TTNN

  TTNN

  TTNN

  Nhà thi đấu
  Thể dục 1
  Mr. B.M.Tâm

  PM

   

  TTNN

  TTNN

   

  TTNN

   08-14

  AM

   

  TTNN

  TTNN

  TTNN

  Nhà thi đấu
  Thể dục 1
  Mr. B.M.Tâm

  PM

   

  TTNN

  TTNN

   

  TTNN

   15-21

  AM

   

  TTNN

  TTNN

  TTNN

  Nhà thi đấu
  Thể dục 1
  Mr. B.M.Tâm

  PM

   

  TTNN

  TTNN

   

  TTNN

   22-29

  AM

   

  TTNN

  TTNN

  TTNN

  Nhà thi đấu
  Thể dục 1
  Mr. B.M.Tâm

  PM

   

  TTNN

  TTNN

   

  TTNN

   29-04

  AM

   

   

   

   

  Nhà thi đấu
  Thể dục 1
  Mr. B.M.Tâm

  PM

   

   

   

  CT303
  VET1
  A/Prof. V.T.T.An

   

  11

   05-11

  AM

   

   

   

   

  Nhà thi đấu
  Thể dục 1
  Mr. B.M.Tâm

  PM

   

   

   

  CT303
  VET1
  A/Prof. V.T.T.An

   

   12-18

  AM

   

   

   

   

  Nhà thi đấu
  Thể dục 1
  Mr. B.M.Tâm

  PM

   

   

   

   CT303
  VET1
  A/Prof. V.T.T.An

   

   19-25

  AM

   

   

   

   

  Nhà thi đấu
  Thể dục 1
  Mr. B.M.Tâm

  PM

   

   

   

   

   

   26-02

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

  12

   03-09

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   10-16

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   17-23

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   24-30

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

  01

   31-06

  AM

   

  New Year

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   07-13

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

  Exam 1
  VET1

   

   

   14-20

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

  Exam 2
  VET1

   

   

   21-27

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   28-03

  AM

   

  PM

   

   

  Số lần xem trang : :774
  Nhập ngày : 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối :26-09-2018


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia