Announcement - Competition about design video introduction about the Faculty of Animal Science And Veterinary Medicine

   Please see details here and Information about the the Faculty of Animal Science And Veterinary Medicine

  Attached below is the registration form

  Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
  Khoa Chăn nuôi Thú y

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Thủ Đức, ngày    tháng     năm 2020

   

  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
  CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO CLIP GIỚI THIỆU VỀ KHOA CNTY

  1.     Họ và tên tác giả/trưởng nhóm tác giả: ..................................................................

  2.     Họ và tên đồng tác giả:............................................................................................

  ..................................................................................................................................

  3.     Lớp:...............................

  4.     Thông tin liên lạc

  a.     Địa chỉ email:.................................................................................................

  b.     Số điện thoại: ................................................................................................

  5.     Tên file dự thi:..........................................................................................................

  Thời lượng:......................................................................

  Page count: :360
  Created : 16-06-2020
  Last modify: 17-08-2020


  Print this page

  Go top

  Conctact form

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia