Cơ cấu

  Dự kiến phân công giảng dạy

   

  STT

  (No)

  Tên học học phần (Courses)

  Đơn vị (Faculty)

  Giảng viên (Lecturers)

  1

  Anh văn

  General English

  Khoa Ngọai ngữ

  Fac. foreign Languages

  SEAMEO

   

  2

  Anh văn chuyên ngành

  English for Veterinary Medicine

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Chế Minh Tùng (PhD)

  Lâm Thị Thu Hương

  Nguyễn Tất Toàn

  Võ Tấn Đại

  Võ Thị Trà An

  Dương Nguyên Khang

  Nguyễn Hiếu Phương

  3

  Kỹ năng nghiên cứu

  Research skills

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Võ Thị Trà An (PhD)

  - Nguyễn Quang Thiệu (PhD)

  - Nguyễn Tiến Thành (PhD)

  4

  Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac- Lênin

  Principles of Marxism-Leninism

  Bộ môn Mác-Lê

  Dept. Marx-Lenin

  Nguyễn Hồng Hải (PhD)

  5

  Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Revolutionary of VN’s Communist Party

  Bộ môn Mác-Lê

  Dept. Marx-Lenin

  Võ Thị Hồng (PhD)

  6

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  HoChiMinh’s thoughts

  Bộ môn Mác-Lê

  Dept. Marx-Lenin

  Lê Thị Kim Chi (PhD)

  7

  Các môn học thể chất và quốc phòng

  Physical & Defence training

  Bộ môn Giáo dục thể chất

  Dept. physical Education

  GV của Bộ môn Giáo dục thể chất và Bộ môn quốc phòng

   

  8

  Chăn nuôi đại cương

  Introduction to Animal Production

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Chế Minh Tùng (PhD)

  9

  Sinh hóa & sinh học phân tử đại cương

  Molecular Basis of Life

  Khoa CN-TY

  Fac. Animal Science and Veterinary Medicine

  - Chế Minh Tùng (PhD)

  - Lê Thuỵ Bình Phương (MSc)

  10

  Thú y đại cương

  Veterinary Professional Studies

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Visiting lecturer (UQ)

  - Nguyễn Tất Toàn (PhD)

  - Nguyễn Đình Quát (PhD)

  - Lê Quang Thông

  - Nguyễn Tiến Thành

  11

  Sinh học & mô học đại cương

  Veterinary Biology & Histology

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)

  - Lê Quang Thông (PhD)

  - Nguyễn Tiến Thành (PhD)

  - Nguyễn Văn Nhã

  12

  Sinh học tế bào & mô

  Cell and Tissue Biology

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)

  - Đường Chi Mai (PhD Candidate)

  - Nguyễn Văn Nhã

  Nguyễn Thanh Bình (PhD)

  13

  Tiêu hóa và biến dưỡng

  Digestion, Metabolism & Nutrition

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Asso. Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)

  - Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)

  - Lê Quang Thông (PhD)

  - Nguyễn Kiên Cường (MSc)

  14

  Cơ thể học & sinh lý hệ vận động và da*

  Functional Anatomy of Locomotion and the Integument

  - Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

   

   

  - Visiting lecturer (Lyon University)

  - Lê Quang Thông (PhD)

  - Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)

  - Asso. Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)

   

  15

  Phúc lợi & chăm sóc động vật

  Welfare and Handling Animals

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

   

  - Visiting lecturer (University of Waningen, The Netherlands)

  - Huỳnh Thị Thanh Thủy (PhD)

  - Nguyễn Kiên Cường (Msc)

  - Chế Minh Tùng (PhD)

   

  16

  Dinh dưỡng động vật

  Animal Nutrition

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Dương Duy Đồng (PhD)

  - Nguyễn Quang Thiệu (PhD)

  - Nguyễn Thuỵ Đoan Trang

  - Nguyễn Văn Hiệp

  - Ngô Hồng Phượng

  - Lê Minh Hồng Anh (MSc)

  17

  Nguyên lý bệnh I

  Principles of Disease I

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Lê Thanh Hiền (PhD)

  - Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)

  - Dr. Hồ Thị Kim Hoa

  18

  Nguyên lý bệnh II

  Principles of Disease II

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)

  - Đường Chi Mai (PhD Candidate)

  - Võ Thị Trà An (PhD)

  - Võ Tấn Đại

  - Đỗ Tiến Duy

  19

  Cơ thể học & sinh lý I

  Structure and Function I

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)

  - Lê Quang Thông (PhD)

  - Asso. Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)

  - Nguyễn Kiên Cường (MSc)

  20

  Cơ thể học & sinh lý II

  Structure and Function II

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)

  - Lê Quang Thông (PhD)

  - Asso. Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)

  - Nguyễn Kiên Cường

  21

  Di truyền phân tử & công tác giống động vật

  Animal Breeding & Molecular Genetics

  - Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Visiting lecturer (UQ)

  - Nguyễn Tiến Thành (PhD)

  - Quách Tuyết Anh (MSc)

  - Bùi Thị Trà My (MSc)

   

  22

  Sinh sản động vật

  Veterinary Reproduction & Obstetrics

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Võ Tấn Đại (PhD Candidate)

  - Quách Tuyết Anh (MSc)

  23

  Hệ thống Chăn nuôi

  Animal Production Systems and Welfare

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Nguyễn Quang Thiệu (PhD

  - Ngô Văn Mận (PhD)

  - Nguyễn Văn Hảo (MSc)

  - Huỳnh Thị Thanh Thủy (PhD)

   

  24

  Bệnh truyền nhiễm I

  Infectious Diseases I

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Lê Thanh Hiền (PhD)

  - Nguyễn Tất Toàn (PhD)

  - Trần Thanh Phong (MSc)

  - Asso. Prof. Nguyễn Ngọc Hải (PhD)

  - Nguyễn Thị Phước Ninh (PhD)

  25

  Nguyên lý sinh bệnh học, dược lý và chẩn đoán lâm sàng I

  Pathophysiology, Pharmacological & Clinical Principles Used in Diagnosis of Diseases in Body Syst. I

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Võ Thị Trà An (PhD)

  - Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)

  - Đường Chi Mai (PhD Candidate)

  - Nguyễn Văn Nghĩa (PhD)

  - Nguyễn Tất Toàn

  - Võ Tấn Đại

  26

  Lâm sàng học thú nông nghiệp I

  Livestock Clinical Studies I

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Nguyễn Tất Toàn (PhD)

  - Lê Thanh Hiền (PhD)

  - Võ Tấn Đại (PhD)

  - Nguyễn Thị Phước Ninh (PhD)

  - Nguyễn Thị Thu Năm

  27

  Bệnh truyền nhiễm II

  Infectious Diseases II

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Lê Thanh Hiền

  - Nguyễn Tất Toàn (PhD)

  - Trần Thanh Phong (MSc)

  - Asso. Prof. Nguyễn Ngọc Hải (PhD)

  - Nguyễn Thị Phước Ninh (PhD)

  28

  Nguyên lý sinh bệnh học, dược lý và chẩn đoán lâm sàng II

  Pathophysiology, Pharmacological & Clinical Principles Used in Diagnosis of Diseases in Body Syst. II

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Võ Thị Trà An (PhD)

  - Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)

  - Đường Chi Mai (PhD Candidate)

  - Nguyễn Văn Nghĩa (PhD)

  - Võ Tấn Đại

  Nguyễn Tất Toàn

  29

  Lâm sàng học Thú Nuôi nhà I

  Companion Animal Clinical Studies I

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

   

  - Visiting lecturer (Lyon University)

  - Võ Tấn Đại (PhD)

  Nguyễn Văn Nghĩa (PhD)

  - Lê Quang Thông (PhD)

   

  30

  Nguyên lý Thực hành Lâm sàng

  Principles of Clinical Practice

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Võ Tấn Đại (PhD)

  - Nguyễn Tất Toàn

  - Võ Thị Trà An

  31

  Lâm sàng học Thú nuôi nhà II

  Companion Animal Clinical Studies I

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

   

  - Visiting lecturer (Lyon University)

  - Lê Quang Thông (PhD)

  Võ Tấn Đại (PhD)

  Nguyễn Văn Nghĩa (PhD)

  - - Bùi Ngọc Thúy Linh

   

  32

  Lâm sàng học Thú nông nghiệp II

  Livestock Clinical Studies II

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Nguyễn Tất Toàn (PhD)

  - Lê Thanh Hiền (PhD)

  - Võ Tấn Đại (PhD)

  - Nguyễn Phước Ninh (PhD)

  - Nguyễn Thị Thu Năm

  33

  Thú y trong Chăn nuôi công nghiệp

  Intensive Livestock Medicine

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Visiting lecturer (UQ)

  - Võ Thị Trà An (PhD)

  - Nguyễn Đình Quát (PhD)

   

  34

  Kỷ năng nghề nghiệp Thú y

  Practice Management & Professional Life

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Nguyễn Đình Quát (PhD)

  -

   

  35

  Thú y & Sức khỏe Cộng đồng

  Veterinary Public Health

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Hồ Thị Kim Hoa (PhD)

  - Lê Thanh Hiền (PhD)

   

  36

  Thực hành Lâm sàng Thú nuôi nhà

  Companion Animal Clinics

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Võ Tấn Đại (PhD)

  - Nguyễn Văn Nghĩa (PhD)

  - Lê Quang Thông (PhD- Trịnh Thị Cẩm Vân (MSc.)

  37

  Thực hành Lâm sàng Thú nông nghiệp

  Livestock Veterinary Practice

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Nguyễn Đình Quát (PhD)

  - Nguyễn Tất Toàn (PhD)

  - Võ Tấn Đại (PhD)

  - Nguyễn Thị Phước Ninh (PhD)

  38

  Thống kê sinh học

  Biostatistics

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Lê Thanh Hiền (PhD Candidate)

  - Asso. Prof. Trịnh Công Thành (PhD)

  - Nguyễn Tiến Thành (PhD)

  39

  Kỹ thuật DNA & Protein

  DNA & Protein Technology

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

   

   

  - Visiting lecturer (UQ)

  - Nguyễn Đình Quát (PhD)

  - Nguyễn Thanh Bình (PhD)

  - Asso. Prof. Nguyễn Ngọc Hải (PhD)

  - Chế Minh Tùng (PhD)

  40

  Cơ Chế Phân tử của sự phát triển

  Molecular Mechanisms of Development

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)

  - Nguyễn Thanh Bình (PhD)

  41

  Quản trị kinh doanh

  Business Management in the Livestock Production & Feed Industry

  Visiting Lecturer

  - Nguyễn Thị Ý Thơ (MSc)

   

  - Asso. Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)

  42

  Bảo tồn động vật hoang dã

  Conservation & Wildlife Biology

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Visiting lecturer (UQ)

  - Chế Minh Tùng (MSc)

  - Nguyễn Thanh Bình (PhD)

  - Nguyễn Văn Nghĩa (PhD)

   

  43

  Đa dạng vi sinh vật và Kỹ thuật sinh học Microbial Diversity & Biotechnology

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Visiting lecturer (UQ)

  - Hồ Thị Kim Hoa (PhD)

   

   

  44

  Quản lý Nhân sự nhập môn

  Introduction to Human Resource Management

  Visiting Lecturer

  - Nguyễn Minh Quang (MBA)

   

  45

  Tiếp thị trong Nông nghiệp & Thực phẩm

  Agriculture & Food Industry Marketing

  - Visiting Lecturer

  - Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

  - Nguyễn Thị Ý Thơ (MSc)

  - Dương Duy Đồng (PhD)

  - Nguyễn Quang Thiệu (PhD)

  46

  Đề tài tốt nghiệp

  Khoa CN-TY

  Fac. Ani Sci & Vet Med

   

  Số lần xem trang: :8924
  Nhập ngày: 09-04-2013
  Điều chỉnh lần cuối: 09-04-2013


  In trang này

  Lên đầu trang

  Cơ cấu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia