Thời khóa biểu

  Mức học phí các lớp CTTT (2018-2019)

  Đối với học phí học lại, học phí cho 1 tín chỉ là 980.000 đ (chín trăm tám mươi ngàn đồng).

  Ví dụ môn học lại có 5 tín chỉ --> học phí học lại phải đóng = 5x980.000 = 4.900.000 đ

  Số lần xem trang: :8934
  Nhập ngày: 04-08-2017
  Điều chỉnh lần cuối: 21-08-2019


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia