Thời khóa biểu

  Thời khóa biểu HK2 DH17TT

   

   

  Month

  Week

  Time

  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  Sarturday

  Sunday

  05

  11 --17

  AM

  VETS3012
  CT304
  Prof. Chul Young LEE

   

   

  VETS3012
  CT304
  Prof. Chul Young LEE

   

   

   

  PM

  VETS3011-1
  CT304
  A/Prof. V.T.T. An

   

   

   

   

   

   

  18 --24

  AM

  VETS3012
  CT304
  Prof. Chul Young LEE

  VETS2007
  CT304
  Dr. D.C.Mai

  VETS3010-1
  CT304
  Dr. D.X.Phat

  VETS3012
  CT304
  Prof. Chul Young LEE

  VETS3012
  CT304
  Prof. Chul Young LEE

   

   

  PM

  VETS3011-1
  CT304
  A/Prof. V.T.T. An

   

  VETS2007
  CT304
  A/Prof. V.T.T. An

   

   

   

   

  25--31

  AM

   

  VETS2007
  CT304
  Dr. D.C.Mai

  VETS3010-1
  CT304
  Dr. D.X.Phat

  VETS2007
  CT304
  A/Prof. L.T.T.Huong

  VETS2007
  CT304
  A/Prof. L.T.T.Huong

   

   

  PM

  VETS3011-1
  CT304
  A/Prof. V.T.T. An

   

  VETS2007
  CT304
  A/Prof. V.T.T. An

   

   

   

   

  06

  01 -- 07

  AM

   

  VETS2007
  CT304
  Dr. D.C.Mai

  VETS3010-1
  CT304
  Dr. D.X.Phat

  VETS2007
  CT304
  A/Prof. L.T.T.Huong

  EXAM 3012
  CT303,CT304
  Start at 9:am

   

   

  PM

  VETS3010-1
  CT304
  A/Prof. V.T.T.An

   

  VETS2007
  CT304
  A/Prof. V.T.T.An

  VETS3011
  CT304
  Dr. L.T.B.Phuong

   

   

   

  08 -- 14

  AM

   

  VETS2007
  A/Prof. L.T.T.Huong
  Practice

  VETS3010-1
  CT304
  Dr. D.X.Phat

   

   

   

   

  PM

  VETS3010-1
  CT304
  A/Prof. V.T.T.An

  VETS3010-1
  CT304
  A/Prof. V.T.T.An

  VETS3011
  CT304
  Dr. L.T.B.Phuong

  VETS3011-1
  CT304
  A/Prof. V.T.Dai

   

   

  15-- 21

  AM

   

   

  VETS3010-1
  CT304
  Dr. H.T.Hai

   

   

   

   

  VETS3010-1
  CT304
  A/Prof. V.T.T.An

   

   

   

  VETS3011-1
  CT304
  A/Prof. V.T.Dai

   

   

  22 -- 28

  AM

   

   

  VETS3010-1
  CT304
  Dr. H.T.Hai

   

   

   

   

   

   

   

   

  VETS3011-1
  CT304
  A/Prof. V.T.Dai

   

   

  07

  29 -- 05

  AM

   

  Tutoring VETS2007
  CT304
  Mr.N.V.Nha

  VETS3010-1
  CT304
  Dr. H.T.Hai

   

  VETS3011-1
  CT304
  A/Prof. N.T.Toan

   

   

  PM

  VETS3010-1
  CT304
  A/Prof. D.T.Duy

  Tutoring VETS2007
  CT304
  Mr.N.V.Nha

  VETS3010-1
  CT304
  A/Prof. D.T.Duy

   

  VETS3011-1
  CT304
  A/Prof. V.T.Dai

   

   

  06 --12

  AM

   

  VETS3011
  CT304
  Mr. N.V.Nha

   

   

  Practical VETS2007
  Mr. N.V.Nha
  Group 1

   

   

  PM

  VETS3010-1
  CT304
  A/Prof. D.T.Duy

   

  VETS3010-1
  CT304
  A/Prof. D.T.Duy

   

  Practical VETS2007
  Mr. N.V.Nha
  Group 2

   

   

  13 -- 19

  AM

   

  VETS3011
  CT304
  Mr. N.V.Nha

   

   

  Practical VETS2007
  Mr. N.V.Nha
  Group 1

   

   

  PM

   

   

   

   

  Practical VETS2007
  Mr. N.V.Nha
  Group 2

   

   

  20 -- 26

  AM

   

  VETS3011
  CT304
  Mr. N.V.Nha

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  27 -- 02

  AM

   

  VETS3011
  CT304
  Mr. N.V.Nha

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

  08

  03 --09

  AM

   

  VETS3011
  CT304
  Mr. N.V.Nha

   

   

  Practical VETS3011
  Mr. N.V.Nha
  Group 1

   

   

  PM

   

   

   

   

  Practical VETS3011
  Mr. N.V.Nha
  Group 2

   

   

  10-- 16

  AM

   

  VETS3011
  CT304
  Mr. N.V.Nha

   

   

  Practical VETS3011
  Mr. N.V.Nha
  Group 1

   

   

  PM

   

   

   

   

  Practical VETS3011
  Mr. N.V.Nha
  Group 2

   

   

  17 --23

  AM

  EXAM

  PM

  24-- 30

  AM

  PM

  Số lần xem trang: :8937
  Nhập ngày: 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối: 11-05-2020


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia