Thời khóa biểu

  Thời khóa biểu HK2 (DH18TT)

   

   

  Month

  Week

  Time

  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  Sarturday

  Sunday

  05

  11 --17

  AM

   

   

   

   

   

   

   

  PM

   

  History of Vietnamese communist party
  CT303
  Ms. L.T.B.Nga

   

   

   

   

   

  18 --24

  AM

   

  VETS2011
  CT303
  Mr. N.V.Nha

   

  BIOL1028
  CT303
  Dr. D.C.Mai

   

   

   

  PM

   

  History of Vietnamese communist party
  CT303
  Ms. L.T.B.Nga

   

   

  VETS2011
  CT303
  A/Prof. L.Q.Thong

   

   

  25--31

  AM

   

  VETS2011
  CT303
  Mr. N.V.Nha

   

  BIOL1028
  CT303
  Dr. D.C.Mai

   

   

   

  PM

   

  History of Vietnamese communist party
  CT303
  Ms. L.T.B.Nga

   

   

  VETS2011
  CT303
  A/Prof. L.Q.Thong

   

   

  06

  01 -- 07

  AM

   

  Practical VETS2011
  Mr. N.V.Nha (Group1) - PV209

   

  BIOL1028
  CT303
  Dr. D.C.Mai

   

   

   

  PM

   

  History of Vietnamese communist party
  CT303
  Ms. L.T.B.Nga

   

   

  VETS2011
  CT303
  A/Prof. L.Q.Thong

   

   

  08 -- 14

  AM

   

  Practical VETS2011
  Mr. N.V.Nha (Group2) - PV209

   

  BIOL1028
  CT303
  Dr. D.C.Mai

   

   

   

  PM

   

  History of Vietnamese communist party
  CT303
  Ms. L.T.B.Nga

   

   

  VETS2011
  CT303
  A/Prof. L.Q.Thong

   

   

  15-- 21

  AM

   

  Practical VETS2011
  Mr. N.V.Nha (Group3) - PV209

   

  BIOL1028
  CT303
  Dr. D.C.Mai

   

   

   

  PM

   

  History of Vietnamese communist party
  CT303
  Ms. L.T.B.Nga

   

   

  VETS1021
  CT303
  A/Prof. L.Q.Thong

   

   

  22 -- 28

  AM

   

  BIOL1028
  CT303
  Mr. N.V.Nha

   

  BIOL1028
  CT303
  Dr. D.C.Mai

   

   

   

  PM

   

  History of Vietnamese communist party
  CT303
  Ms. L.T.B.Nga

   

   

  VETS1021
  CT303
  A/Prof. L.Q.Thong

   

   

  07

  29 -- 05

  AM

   

   

   

  BIOL1028
  CT303
  Dr. D.C.Mai

   

   

   

  PM

   

   

   

   

  VETS1021
  CT303
  A/Prof. L.Q.Thong

   

   

  06 --12

  AM

   

   

   

  BIOL1028
  CT303
  Dr. D.C.Mai

   

   

   

  PM

   

   

   

   

  VETS1021
  CT303
  A/Prof. L.Q.Thong

   

   

  13 -- 19

  AM

   

   

   

  BIOL1021
  CT303
  Dr. D.C.Mai

   

   

   

  PM

   

   

   

   

  VETS1021
  CT303
  A/Prof. L.Q.Thong

   

   

  20 -- 26

  AM

   

   

   

   

   

  Practical BIOL1028
  Mr. N.V.Nha - Group 2

   

   

   

   

   

  Practical BIOL1028
  Mr. N.V.Nha - Group 1

  Practical BIOL1028
  Mr. N.V.Nha - Group 3

   

  27 -- 02

  AM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  08

  03 --09

  AM

   

   

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   

   

  10-- 16

  AM

   

   

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   

   

  17 --23

  AM

  EXAM

  PM

  24-- 30

  AM

  PM

  Số lần xem trang: :8935
  Nhập ngày: 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối: 11-05-2020


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia