Thời khóa biểu

  Thời khóa biểu HK2 (DH19TT)

   

  Month

  Week

  Time

  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  Sarturday

  Sunday

  05

  11 --17

  AM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PM

  Physical training
  Mr. Bui Minh Tam

   

   

   

   

  Political economics
  CT305
  Dr. N.V.Tron

   

   

  18 --24

  AM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PM

  Physical training
  Mr. Bui Minh Tam

   

   

   

   

  Political economics
  CT305
  Dr. N.V.Tron

   

   

  25--31

  AM

   

   

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

   

  PM

  Physical training
  Mr. Bui Minh Tam

   

   

   

   

  Political economics
  CT305
  Dr. N.V.Tron

   

  06

  01 -- 07

  AM

   

   

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. C.M.Tung

  VET2
  CT305
  A/Prof. V.T.T.An

   

   

   

   

  PM

  Physical training
  Mr. Bui Minh Tam

   

   

   

   

  Political economics
  CT305
  Dr. N.V.Tron

   

   

  08 -- 14

  AM

   

   

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. C.M.Tung

  VET2
  CT305
  A/Prof. V.T.T.An

   

   

   

   

  PM

  Physical training
  Mr. Bui Minh Tam

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. N.T.Toan

   

   

  Political economics
  CT305
  Dr. N.V.Tron

   

   

  15-- 21

  AM

   

   

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

   

  PM

  Physical training
  Mr. Bui Minh Tam

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. N.T.Toan

   

   

  Political economics
  CT305
  Dr. N.V.Tron

   

   

  22 -- 28

  AM

   

   

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

   

  PM

  Physical training
  Mr. Bui Minh Tam

   

   

   

   

  Political economics
  CT305
  Dr. N.V.Tron

   

  07

  29 -- 05

  AM

   

   

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

   

  PM

  Physical training
  Mr. Bui Minh Tam

   

   

   

   

   

   

   

  06 --12

  AM

   

   

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. V.T.Dai

   

   

   

  13 -- 19

  AM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

  VET2
  CT305
  A/Prof. V.T.Dai

   

   

   

  20 -- 26

  AM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   

   

   

  27 -- 02

  AM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   

   

  08

  03 --09

  AM

  HỌC QUÂN SỰ

  PM

  10-- 16

  AM

  PM

  17 --23

  AM

  PM

  24-- 30

  AM

  PM

  09

  31 -- 06

  AM

  EXAM

  PM

   

  Số lần xem trang: :8942
  Nhập ngày: 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối: 11-05-2020


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia